اصول شهروندی - تلفن عمومی
1391/7/19 11:22
سایت اصلی / اصول شهروندی

نلفن عمومی محلی است که افراد در مواقع ضروری از آن استفاده می کنند . رعایت حریم خصوصی افراد در این مکان یکی از اصول شهروندی است .

در این فیلم به این موضوع اشاره می کنیم .


1291نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :