اصول شهروندی - عیادت
1391/7/30 16:41
سایت اصلی / اصول شهروندی

عیادت از بیمار یکی از نکته های اخلاقی و از نشانه های اخلاق حسنه می باشد .

در این فیلم نکاتی را ذکر کردیم که هنگام عیادت از بیماران باید رعایت شود .


1319نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :