اصول شهروندی - دست دادن
1391/6/25 13:18
سایت اصلی / اصول شهروندی

یکی از رفتارهای پسندیده در برقراری ارتباط دست دادن است.

دست دادن هم مثل هر رفتار دیگه ای اصول خاصی داره که تو این فیلم درباره این اصول صحبت می شود.


1393نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :