اصول شهروندی - سلام و احوالپرسی
1391/6/25 16:2
سایت اصلی / اصول شهروندی

یکی دیگه از رفتارهای پسندیده در برقراری ارتباط سلام و احوالپرسی است .

تو این فیلم درباره اصول سلام و احوالپرسی صحبت شده است


2561نام :
پست الکترونیک :
عنوان پیام :  
متن پیام :